Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Põhikiri


  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Sümboolika
ETTA
  ETTA Meie sõbrad
ETTA
  ETTA Aruanded
ETTA
  ETTA Streigipakt
ETTA
 

EESTI TRANSPORDI- JA TEETÖÖTAJATE AMETIÜHINGU

PÕHIKIRI

 

 

 

I ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1 Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (lühinimetus ETTA või Transpordi Ametiühing) on omaalgatuslik mittetulundusühing.

1.2 ETTA tegevus rajaneb demokraatial, juhtimise kollegiaalsusel ja töö avalikkusel.

1.3 ETTA on iseseisev juriidiline isik, asukohaga Tallinnas, tal on oma pangaarved, oma nimega pitsat ja sümboolika.


II ETTA TEGEVUS

2.1 ETTA tegevuse eesmärgiks on :
2.1.1 liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete huvide esindamine ja kaitsmine töövaidlusorganites, suhetes riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste, tööandjate ja nende ühendustega;
2.1.2 ühistegevuse ja koostöö arendamine teiste kodu- ja välismaa ametiühingute ja mittetulundusühingutega tegevuseesmärkide ühtelangevuse alusel;

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks on ETTA-l õigus:
2.2.1 moodustada fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;
2.2.3 korraldada ühisüritusi, anda välja trükiseid;
2.2.4 korraldada protestiaktsioone ja streike;
2.2.5 toetada liikmeid rahaliselt;
2.2.6 nõustada liikmeid liiklusalastes küsimustes ja esindada neid liiklusvaidlustes;
2.2.7 anda arvamusi seaduseelnõude ja teiste õigusaktide kohta ning teha seadusandliku initsiatiivi õigust omavatele isikutele ja organitele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks;
2.2.8 arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusega.


III ETTA LIIKMED

3.1 ETTA liige on füüsiline isik, kes on avaldanud soovi kuuluda ETTA-sse ja täidab liikmelisusega kaasnevaid kohustusi.

3.2 ETTA liikmeks astumiseks peab soovija esitama vormikohase avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ETTA juhatus. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse vaidlustamiseks on õigus pöörduda Volikogu või Konverentsi poole.

3.3 Liige loetakse vastuvõetuks avalduse esitamise päevast, kui ETTA juhatus ei ole otsustanud teisiti.

3.4 Liikmel on õigus:
3.4.1 saada teavet ETTA juhtimisorganite ja struktuuriüksuste tegevuse kohta;
3.4.2 valida ja olla valitud ETTA juhtimisorganitesse ning usaldusisikuks;
3.4.3 saada tööandjaga sõlmitavate kollektiivlepingute kaudu kaitset oma töösuhetest lähtuvatele huvidele;
3.4.4 saada koolitust oma töösuhetest lähtuvate huvide esindamiseks ja kaitsmiseks vastavalt ETTA koolitusprogrammile;
3.4.5 saada õigusabi tööalastes küsimustes,sh  kaitset töövaidlusorganis ja kohtus;
3.4.6 saada õigusabi ja koolitust liiklusalastes küsimustes;
3.4.7 saada materiaalset abi vastavalt ETTA juhatuse otsustele;
3.4.8 osaleda ETTA üritustel;
3.4.9 kasutada teisi põhikirjast tulenevaid õigusi.

3.5 Punktides 3.4.5, 3.4.6 ja 3.4.7 toodud õiguste kasutamisele võib seada piiranguid ETTA Volikogu või Konverentsi otsustega.

3.6 Liikmel on kohustus:
3.6.1 täita põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
3.6.2 tasuda liikmemaksu Volikogu või Konverentsi poolt määratud korras ja suuruses;
3.6.3 hoida ETTA vara ja head mainet.

3.7 ETTA-st väljaastumine ja väljaarvamine.
3.7.1 ETTA liikmel on õigus ETTA-st välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
3.7.2 Liige loetakse ETTA-st väljaastunuks ETTA juhatuse otsusega avalduses näidatud kuupäevast.
3.7.3 Liikmemaksu mittetasumisel kuue kuu jooksul või teiste punktis 3.6 nimetatud kohustuste rikkumisel on ETTA juhatusel õigus liige ETTA-st välja arvata, teatades liikmele väljaarvamisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult.
3.7.4 Väljaarvamise otsuse vaidlustamiseks on õigus pöörduda Volikogu või Konverentsi poole.


IV JUHTIMINE

4.1 ETTA juhtorganid on konverents, volikogu ja juhatus. ETTA osakonna juhtorganid on üldkoosolek, volinike koosolek ja juhatus.

4.2 Juhtorgan on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa üle poole tema liikmetest.

4.3 Juhtorgani töö edasilükkumisel kvoorumi puudumise tõttu kutsutakse juhtorgan sama päevakorra arutamiseks kolme nädala jooksul uuesti kokku. Teistkordsel kogunemisel on juhtorgan otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolmandik juhtorgani liikmetest.

4.4 Juhtorganid võtavad otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja muudatused ning ETTA ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsused ning otsused liikmemaksu suuruse ning selle jaotuse kohta osakondade, esinduste ja fondide vahel võetakse vastu vähemalt 2/3 häälteenamusega. Isikute valimisel osutub valituks kõige enam hääli saanud kandidaat. Kui kandidaate on üks, peab ta valituks osutumiseks saama vähemalt üle poole teda valiva organi koosolekul osalenute häältest.

4.5 Igal juhtorgani liikmel on üks hääl.

4.6. Üksikliikmete esindajad nimetab juhatus üksikliikmete ettepanekul.

4.7 Erakorraliselt kokku kutsutud juhtorgan võtab vastu otsuseid nendes
päevakorrapunktides, mille arutamiseks juhtorgan kokku kutsuti.

4.8 ETTA juhatus ja osakonna juhatus võivad võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, järgides järgmisi tingimusi:
4.8.1 Otsuse vastuvõtmiseks saadab juhatuse esimees juhatuse liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui üks päev.
4.8.2 Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse eelnõu poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks.
4.8.3 Hääletamistulemused koos vastuvõetud otsusega teeb juhatuse esimees teatavaks juhatuse liikmetele hiljemalt järgmisel päeval pärast määratud kirjaliku vastamise tähtaja möödumist.

4.9 Juhtorgani otsused protokollitakse ning protokolli allkirjastatavad koosoleku juhataja ja protokollija.


V Konverents

5.1 ETTA kõrgeim juhtorgan (üldkoosolek) on konverents, mis toimub kord kolme aasta jooksul.

5.2 Konverentsi kutsub kokku juhatus, teatades konverentsi aja, koha ja päevakorra vähemalt kolm nädalat enne konverentsi toimumist.

5.3 Konverentsi delegaatide nimed teatatakse juhatusele vähemalt seitse päeva enne konverentsi algust.

5.4 Kui volikogu ei otsusta teisiti, valitakse konverentsi delegaadid järgmise esindusnormi alusel:
5.4.1. iga kuni 100 liikmega osakond valib konverentsile ühe delegaadi, Iga järgneva 100 liikme kohta valitakse üks delegaat lisaks;
5.4.2. 100 üksikliikme kohta nimetatakse üks delegaat; iga järgneva 100 liikme kohta nimetatakse üks delegaat.

5.5 ETTA konverents tuleb erakorraliselt kokku volikogu, juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles näidatakse ära konverentsi kokkukutsumise põhjus. Kui ETTA juhatus ei kutsu erakorralist konverentsi kokku, võivad taotlejad konverentsi p. 5.2 sätestatud korras ise kokku kutsuda.

5.6 konverentsi tööd juhib ETTA volikogu esimees.

5.7 ETTA Konverentsi ainupädevuses on:
5.7.1 ETTA põhikirja muutmine;
5.7.2 ETTA ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
5.7.3 ETTA volikogu esimehe ja revidentide valimine kolmeks aastaks. ETTA revidentideks ei või olla ETTA juhatuse liikmed, palgalised töötajad ega volikogu esimees.
5.7.4 ETTA juhatuse esimehe valimine kolmeks aastaks;
5.7.5 ETTA ühistegevuse finantseerimise põhimõtete kindlaksmääramine.

5.8 Konverentsil on õigus võtta vastu otsuseid kõikides ETTA tegevust puudutavates küsimustes.


VI Volikogu

6.1 Konverentsi vahelisel ajal on ETTA kõrgeimaks juhtorganiks volikogu.

6.2 Volikogu liikmeteks on volikogu esimees, osakondade usaldusisikud, kes ei ole juhatuse liikmed ja sektsiooni juhatajad ning üksikliikmete esindaja.

6.3 Osakonnas, kus on mitu usaldusisikut, on volikogu liikmeks peausaldusisik. Kui usaldusisik on samaaegselt ETTA juhatuse liige, sektsiooni juhataja või ei saa volikogu koosolekul osaleda, nimetab osakonna juhatus, selle puudumisel üldkoosolek või volinike koosolek usaldusisikule asendaja.

6.4 Volikogu istungid toimuvad vähemalt kord aastas pärast majandusaasta lõppu. Volikogu kutsub kokku volikogu esimees või juhatus, teatades volikogu toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kolm nädalat enne volikogu toimumist.

6.5 Volikogu erakorralise istungi kutsub kokku volikogu esimees, juhatus, revident või vähemalt 1/10 liikmetest, teatades erakorralise istungi korraldamise põhjuse, aja, koha ja päevakorra volikogu liikmetele vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

6.6 Volikogu koosolekut juhatab volikogu esimees.

6.7 ETTA Konverents ja Konverentside vahelises ajal Volikogu:
6.7.1 annab hinnangu eelmise volikogu otsuste ning tegevuskava täitmisele;
6.7.2 kinnitab ETTA raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja eelarve;
6.7.3 arutab läbi ETTA finantsmajandusliku tegevuse revideerimise tulemused ja annab
hinnangu finantsmajanduslikule olukorrale;
6.7.4 otsustab fondide ja juriidiliste isikute moodustamise ja nendes osalemise;
6.7.5 otsustab sektsioonide moodustamise;
6.7.6 otsustab varade kasutamise korra ning kinnisvaraga seotud tehingute tegemise;
6.7.7 valib vajadusel volikogu esimehe asendaja, ETTA juhatuse liikmed ja revidendi asendaja;
6.7.8 võtab vastu liikmemaksu maksmise korra, streigireglemendi ja fondide kasutamise juhendid;
6.7.9 otsustab piirkondlike esinduste asutamise ja sulgemise;

6.8 Volikogul on õigus võtta vastu otsuseid kõikides ETTA tegevust puudutavates küsimustes, välja arvatud konverentsi ainupädevusse kuuluvates küsimustes.

6.9 Volikogu esimees:
6.9.1 valmistab ette ja kutsub kokku Volikogu koosolekud;
6.9.2 juhatab Volikogu koosolekut;
6.9.3 sõlmib ametilepingud ETTA juhatuse esimehe ja aseesimehega;
6.9.4 sõlmib vajadusel lepinguid ETTA juhatuse liikmetega.


VII ETTA juhatus

7.1 Juhatus on ETTA alaliselt tegutsev juhtorgan, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

7.2 Juhatus on vähemalt 7 liikmeline. ETTA juhatuse liikmeks ei või olla ETTA volikogu liikmed ega ETTA töötaja töölepingu alusel.

7.3 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, teatades selle toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

7.4 Erakorralise juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, pool juhatuse liikmetest, volikogu esimees või revident, teatades sellest kirjalikult kolm päeva ette.

7.5 Kui juhatus ei ole kolmel korral järjest kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub volikogu esimees kokku erakorralise volikogu.

7.6 ETTA-t on õigus esindada juhatuse esimehel üksi, teistel juhatuse liikmetel kõik koos.

7.7 Juhatus:
7.7.1 Juhib ja esindab ETTA-t, moodustab tegevuse korraldamiseks töörühmi, määrab kindlaks töökorralduse;
7.7.2 käsutab ETTA vara ja rahalisi vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
7.7.3 kutsub kokku konverentsi ja volikogu;
7.7.4 korraldab ETTA raamatupidamist, koostab aastaaruande, tegevusaruande ja eelarve eelnõu ning esitab need volikogule kinnitamiseks;
7.7.5 otsustab erakorraliste toetuste maksmise ja muude kulutuste tegemise eelarvemahu piires;
7.7.6 otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
7.7.7 otsustab osakondade moodustamise ja sulgemise;
7.7.8 otsustab töökohtade loomise ja likvideerimise;
7.7.9 otsustab streigi väljakuulutamise;
7.7.10 määrab esindajaid ning moodustab delegatsioone ning määrab kindlaks nende ülesanded ja volitused;
7.7.11 korraldab ETTA liikmete arvestust.


VIII ETTA juhatuse esimees ja aseesimees

8.1 ETTA juhatuse esimees on ETTA tegevjuht, kes:
8.1.1 juhib ja koordineerib ETTA ja tema struktuuriüksuste tööd;
8.1.2 kutsub kokku ETTA juhatuse ja juhatab ETTA juhatuse koosolekuid;
8.1.3 esindab ETTA-t ja ETTA liikmeid;
8.1.4 käsutab kooskõlas põhikirjaga ETTA vara kinnitatud eelarve ja ETTA juhtimisorganite poolt antud volituste piires;
8.1.5 sõlmib ETTA nimel lepinguid;
8.1.6 võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid, millest informeerib ja konsulteerib ETTA juhatust, ning juhib ja kontrollib nende tööd.


8.2 ETTA juhatuse esimehe kohustusi täidab ja õiguseid kannab tema äraolekul aseesimees. Aseesimees valitakse vajaduse tekkimisel juhatuse poolt juhatuse liikmete hulgast.

 


IX ETTA STRUKTUUR

9.1 Sektsioon

9.1.1 Sektsioon moodustatakse valdkonna usaldusisikute ühisel ettepanekul ning selle liikmeskonna moodustavad osakondade esindajad valdkonda kuuluvatelt kutsealadelt.

9.1.2 Sektsioon:
9.1.2.1 kujundab ETTA poliitikat vastava kutseala raames;
9.1.2.2 tegeleb kutsekvalifikatsiooni arendamisega;
9.1.2.3 esitab kandidaadid ETTA juhatusse;
9.1.2.4 teeb koostööd ETTA juhtorganitega;
9.1.2.5 otsustab tööandjatega läbiräägitud valdkonda reguleeriva kokkuleppe sõlmimise. Vastav otsus võetakse vastu osakondade, keda lepe puudutab, häälteenamusega.

9.1.3 Sektsioon valib liikmete hulgast kolmeks aastaks sektsiooni juhataja ja vajadusel asejuhatajad.

9.1.4 Sektsiooni juhataja:
9.1.4.1 kutsub sektsiooni kokku vähemalt kolm korda aastas ning teavitab sellest ETTA juhatust mõistliku aja ette;
9.1.4.2 koostab sektsiooni tööplaani;
9.1.4.3 osaleb hääleõigusega ETTA volikogu ja hääleõiguseta ETTA juhatuse töös.

9.2 Osakond

9.2.1 ETTA osakond moodustatakse ETTA juhatuse otsusega ühes juriidilises isikus või selle struktuurüksuses (edaspidi „ettevõttes“) töötava või ühes piirkonnas töötava vähemalt viie ETTA üksikliikme ettepanekul.

9.2.2 Kui osakonna liikmete arv langeb alla viie, on ETTA juhatusel õigus osakond sulgeda.

9.2.3 Osakonna kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Osakonnas, kus on vähemalt 100 liiget, on kõrgeimaks juhtorganiks volinike koosolek. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt ¾ volinike arvust. Volinike koosolek on kvoorumi puudumisel teist korda kokku tulles pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on vähemalt pool volinike arvust.

9.2.4 Iga struktuuriüksus valib oma koosolekul üles seatud kandidaatide hulgast volinikud arvestusega üks volinik iga 10 liikme kohta. Struktuuriüksusest, kus on alla 10 liikme, valitakse üks volinik. Volinike valimise protokollid esitatakse juhatusele või (pea)usaldusisikule, kui juhatust ei ole valitud, vähemalt kolm tööpäeva enne volinike koosoleku toimumist.

9.2.5 Üldkoosolek või volinike koosolek toimub vähemalt kord aastas.

9.2.6 Üldkoosoleku või volinike koosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades liikmetele ja ETTA juhatuse esimehele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku või volinike koosoleku toimumist.

9.2.7 Erakorraline üldkoosolek või volinike koosolek tuleb kokku usaldusisiku, osakonna juhatuse, revidendi ja/või vähemalt 1/10 osakonna liikmete nõudmisel. Erakorralise üldkoosoleku või volinike koosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades üldkoosoleku või volinike koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku või volinike koosoleku toimumist. Kui osakonna juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut või volinike koosolekut kokku, võivad taotlejad selle ise kokku kutsuda samas korras osakonna juhatusega.

9.2.8 Osakonna üldkoosolek või volinike koosolek:
9.2.8.1 annab hinnangu osakonna tegevusele, sh finantsmajanduslikule olukorrale;
9.2.8.2 valib usaldusisiku(d) ning osakonna juhatuse;
9.2.8.3 otsustab liikmemaksu suuruse vastavalt ETTA liikmemaksu maksmise korrale;
9.2.8.4 kinnitab osakonna eelarve ja esitab selle ETTA juhatuse esimehele;
9.2.8.5 annab suunised kollektiivlepingu sõlmimiseks ettevõttes;
9.2.8.6 võib otsustada osakonna tegevuse lõpetamise ettepaneku tegemise.

9.2.9 Osakond võib valida kolmeks aastaks osakonna juhatuse.

9.2.10 Osakonna juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse liige ja need toimuvad vastavalt vajadusele.

9.2.11 Osakonna juhatus:
9.2.11.1 juhib ja korraldab osakonna tööd üldkoosolekute/volinike koosolekute vahelisel ajal
9.2.11.2 otsustab üldkoosoleku/volinike koosoleku kokkukutsumise
9.2.11.3 otsustab kulutuste tegemise osakonna eelarve piires;
9.2.11.4 teeb ETTA juhatusele ettepaneku osakonna palgalise töökoha loomiseks;
9.2.11.5 korraldab osakonnas ametiühingu liikmete arvestust;
9.2.11.6 otsustab streigi väljakuulutamise vajaduse vastavalt ETTA streigireglemendile;

9.2.12 Usaldusisik valitakse ettevõttes töötavate ETTA liikmete poolt ja hulgast kolmeks aastaks, kui üldkoosolek või volinike koosolek ei otsusta valida usaldusisikut lühemaks perioodiks. Mitme usaldusisiku valimisel  võib osakonna üldkoosolek või volinike koosolek valida peausaldusisiku, kes korraldab usaldusisikute tegevust. Kui osakonnas valitakse mitu usaldusisikut erinevatest struktuuriüksustest, hääletatakse iga struktuuriüksuse usaldusisiku kandidaate eraldi.

9.2.13 (Pea)usaldusisik:
9.2.13.1 esindab liikmeid osakonna tasandil ja nimel.
9.2.13.2 kutsub kokku osakonna juhatuse ja juhatab osakonna juhatuse koosolekuid,
9.2.13.3 käsutab kooskõlas põhikirjaga osakonna vara kinnitatud eelarve piires,
9.2.13.4 juhib ja kontrollib osakonna palgaliste töötajate tööd,

9.2.14 Kui osakonna juhatust ei ole valitud, juhib ja korraldab osakonna tööd (pea)usaldusisik.


X ETTA VARA

10.1 ETTA vara moodustub liikmemaksudest, annetustest ja muust tegevusest, mis on kooskõlas ETTA põhikirjaliste eesmärkidega.

10.2 Sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile.

10.3 ETTA majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

10.4 ETTA vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. ETTA ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liikmed ei vastuta ETTA varaliste kohustuste eest.


XI ETTA TEGEVUSE LÕPETAMINE

11.1 ETTA tegevuse lõpetamise otsustab konverents, kes valib selleks likvideerimiskomisjoni.

11.2 Likvideerimiskomisjon:
11.2.1 nõuab sisse võlad ja rahuldab võlausaldajate nõuded
11.2.2 jaotab pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara vastavalt konverentsi otsusele.

 

Põhikiri on vastu võetud Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu konverentsil 13.04.2012

Muudetud ETTA konverentsil 06.05.2014 ja 21.04.2017

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA