Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Töötu toetusfond


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA Kehtiv autoala üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

Töötu- ja streigifondi kasutamise juhend

I Üldosa

   1. Käesolev juhend sätestab ETTA töötu- ja streigifondi (TSF) kasutamise.
   2. TSF moodustub ETTA-le laekunud liikmemaksust ETTA konverentsi või volikogu poolt kinnitatud määras ja selle investeerimisel saadud tulust.
   3. Töötu- ja streigifondist makstakse ETTA liikmetele töötu abiraha ning kaetakse streigi- või muu aktsiooniga seotud kulusid.

II Töötu abiraha

   4. Töötu abiraha suuruse ühe tööpäeva kohta otsustab ETTA konverents või volikogu. Töötu abiraha suurus alates 1. aprillist 2009 on 4,47 eurot (70 krooni) tööpäevas.
   5. Õigus töötu abirahale on töötu staatust omaval ETTA liikmel, kes saab Töötukassalt töötuskindlustushüvitist, riigilt töötutoetust või töövõimetuspensioni. Töötu abiraha saamiseks peab töötu olema ETTA liige olnud vähemalt ühe aasta.
   6. Vastavalt liikmestaa˛ile makstakse töötu abiraha kuni 360 kalendripäeva (alates 1-aastasest pidevast liikmestaa˛ist – 90 päeva ulatuses; 2-3-aastase pideva liikmestaa˛i korral – 180 päeva ulatuses; alates 3-aastasest pidevast liikmestaa˛ist – 270 päeva ulatuses; alates 10-aastasest pidevast liikmestaa˛ist – 360 päeva ulatuses). Kui üks kord on saadud töötu toetust täies mahus, siis tööle saades hakkab staa˛ töötu toetusfondis algusest jooksma.
   7. Töötu abiraha taotlemiseks esitab liige ETTA usaldusisikule või ETTA töötajale dokumendid punktis 5 nimetatud staatuse kohta. Töötu abiraha maksmise otsus vormistatakse protokollina vastavalt ETTA usaldusisiku või ETTA töötaja poolt.
   8. Töötu abiraha maksmisel on usaldusisikul või ETTA töötajal õigus hinnata liikme tegevust töö otsimisel ning kaaluda informatsiooni liikme võimaliku töötamise kohta töötu abiraha saamise perioodil. ETTA-l on õigus sellisel juhul keelduda abiraha maksmisest. Vastav otsus vormistatakse protokollina.
   9. Hüvitis kantakse ETTA liikme isiklikule pangaarvele.
   10. ETTA juhatus võib määrata liikmele, põhjendatud juhtumil tema lähedasele, muud ühekordset toetust eriti raske majandusliku olukorra puhul.

III Streigikulud

   11. ETTA maksab ETTA korraldatud streigis osalenud ETTA liikmele streigitoetust streigi tõttu saamata jäänud tulu osaliseks hüvitamiseks. Streigitoetuse määra otsustab ETTA juhatus igakordselt vastavalt streigi asjaoludele ja TSF rahalistele võimalustele.
   12. Streigi või aktsiooni muude kulude katmise otsustab ETTA juhatus. Aktsiooni all võib juhatus käsitleda ka erakorralise õigusabi kasutamist, mida rakendatakse alternatiivina suuremahulisele streigile.

IV TSF valitsemine

   13. ETTA konverents või volikogu kinnitab jooksva aasta TSF eelarve, mis määrab kindlaks TSF halduskulu.
   14. TSF vabade vahendite investeerimist korraldab ETTA juhatuse esimees vastavalt kinnitatud eelarvele ja ETTA juhtorganite muudele juhistele. Investeeringud kinnisvarasse tehakse ETTA konverentsi või volikogu otsuse alusel.

 

Kinnitatud ETTA konverentsil 3. aprillil 2009

Muudetud ETTA volikogu otsusega 1. aprillil 2011

 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA